1. Práva a povinnosti klienta

Klient/ka

a) má právo kdykoli odstoupit od spolupráce s trenérem
b) má právo požádat o změnu termínu sjednané lekce, nebo o její plné odložení či zrušení

c) má ve všech následujících situacích a případech, které vedou v den konání lekce k opoždění či k úplnému zrušení účasti,

například:

nemoc,
zaspání,
opomenutí,
prodloužená nebo jinak nepříznivě upravená pracovní doba,
dopravní nehoda či zácpa na trase při cestě na trénink,
dovolená,
ukončení spolupráce,
jiné osobní nebo rodinné důvody,
a jiné,

povinnost informovat o této situaci trenéra, a to neprodleně a bezprostředně bez jakýchkoli odkladů (pokud je to v jeho fyzických možnostech a zároveň se nejedná o porušení předpisů a zákonů) telefonicky, nebo (v případě, že trenér na volání neodpovídá) pomocí textové zprávy, na telefonní číslo:

+420 607 268 211

d) má povinnost dodržovat řád chování a veškerá bezpečnostní opatření všech vnitřních prostor uvedené v místě tréninku
e) má povinnost dodržovat rady a doporučení trenéra během společné lekce
f) má povinnost řádně odměnit trenéra za jeho práci a čas, a to dle stávajícího ceníku uvedenému na úvodní stránce tohoto webu
g) povinnost bez odkladu informovat trenéra o změně kontaktních údajů (telefonní číslo, emailová adresa, atd.)

2. Práva a povinnosti trenéra

Trenér

a) má právo kdykoli odstoupit od spolupráce
b) má právo kdykoli změnit termín lekce, a nebo ji úplně zrušit
c) má (po předchozí domluvě) právo měnit délku, začátek a konec lekce
d) má povinnost neprodleně a bezprostředně bez jakýchkoli odkladů (pokud je to v jeho fyzických a časových možnostech), informovat klienta/ku o případné změně termínu lekce, nebo o jejím úplném zrušení, a to telefonicky, nebo pomocí esemes zprávy, na jeho/její aktuální telefonní číslo
e) má povinnost informovat klienta/ku o všech rizicích a nebezpečích, která mohou během společného tréninku nastat, aby se mohl/a sám/sama na základě svobodné vůle rozhodnout, zda chce pokračovat
f) nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli zranění, která si klient/ka během společného tréninku samostatně přivodí

3. Platby a předplacené balíčky

a) Výše všech plateb odpovídá stávajícímu ceníku uvedenému na úvodní stránce tohoto webu.
b) Uvedené ceny předplacených balíčků (5, respektive 10 lekcí) platí pouze pro klienty/ky se zájmem o pravidelné lekce každý týden, a to v počtu minimálně jedné lekce týdně.

c) Součástí předplacených balíčků je garantovaný pravidelný termín (den a čas), na kterém se spolu s klientem/kou dohodneme před uhrazením plné ceny za balíček.

d) Předplacené balíčky mají omezenou dobu platnosti, která se rovná součinu týdnů a počtu lekcí na balíček v případě minimálního počtu jedné lekce na týden, což se rovná 5, respektive 10 týdnů, pokud není uvedeno jinak, s počátkem v první lekci.

e) Součástí každého předplaceného balíčku (platí společně pro 5 i 10 lekcí) je také možnost zrušit jednu libovolnou lekci v termínu kratším než 24 hodin předem, aniž by byla tato lekce stržena.

f) Zaplacená částka za balíčky je nevratná.

4. Pozastavení, přerušení a ukončení spolupráce

Platí pouze pro klienty/ky s některým z předplacených balíčků.

a) Pozastavení lekcí ze strany klienta/ky v případě dovolené, dlouhodobé nemoci nebo pracovní cesty je na individuální domluvě. Maximálně však na dobu čtyř po sobě jdoucích týdnů od pozastavení. Původní domluvené termíny lekcí jsou v tomto případě stále garantované.
b) Přerušení lekcí ze strany klienta/ky z jiného důvodu než v bodě 4.a) je na individuální domluvě. Maximálně však na dobu dvanácti po sobě jdoucích týdnů od přerušení. Původní domluvené termíny lekcí nejsou v tomto případě garantované a trenér je má právo dále nabízet k obsazení.
c) V případě, že se po uplynulé domluvené době (bod 4.a a 4.b ) klient/ka neozve, strhnou se zbývající lekce v plné výši.
d) V případě, že se klient/ka v průběhu domluvené doby podle bodů 4.a) a 4.b) rozhodne spolupráci ukončit, budou zbývající lekce strženy v plné výši.
e) V případě, že klient/ka v průběhu domluvené doby podle bodů 4.a) a 4.b) požádá o prodloužení, strhne se počet lekcí ve výši odpovídající jedné lekci za každý prodloužený týden.

f) Pozastavení lekcí ze strany trenéra automaticky posouvá platnost všech lekcí.
g) V případě, že trenér ukončuje spolupráci s klientem/kou, vrátí trenér zůstatek nevychozených lekcí v podobě finanční částky odpovídající zbývajícím lekcím na bankovní účet uvedený klientem.

5. Storno

Platí pro všechny klienty/ky bez rozdílu.

a) Zrušení v době kratší než 24 hodin před konáním lekce (pokud se nejedná o výjimku uvedenou v bodě 3.e ) se lekce strhává v plné výši. Pokud tím vznikne případný nedoplatek, je klient/ka povinen/povinna částku uhradit na následující lekci.

b) Zda bylo ohlášení v termínu delším nebo kratším než 24 hodin určuje časový štítek přijaté esemes zprávy, nebo přijatého telefonního hovoru na telefonním přístroji trenéra.

c) Za případné časové prodlevy mezi časovými štítky na zařízení klienta/ky a trenéra nevede trenér zodpovědnost.

d) Klient/ka má právo vidět časový štítek své esemes zprávy, nebo svého úspěšně přijatého telefonního hovoru na zařízení trenéra. Trenér má povinnost žádosti vyhovět.

6. Zrušení lekce

a) Lekce, které ruší trenér se automaticky přesunují na další domluvený termín.

b) V případě zrušení lekce v termínu kratším než 24 hodin trenér nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli případnou finanční újmu či ztrátu vynaloženou právě a kvůli této lekci, například za částku vynaloženou na městskou dopravu, státní dopravu, pohonné hmoty, parkování, stravování, ubytování a jiné.

7. Covidová pravidla

a) Jelikož se pravidla a nařízení vlády ČR ohledně testování, očkování a vstupu do vnitřních prostor posiloven a fitness center neustále mění, je každý klient povinen tyto změny sledovat a přizpůsobovat se jim.

b) Trenér nemůže zasahovat do chodu, ani nijak ovlivnit pravidla a nařízení vlády ČR ohledně testování, očkování a vstupu do vnitřních prostor provozovny, ve které působí.

c) Personál provozovny má v případě nařízení vlády ČR právo žádat o předložení platného certifikátu o očkování, potvrzení prodělání nemoci ve lhůtě 180 dní, test nebo jiné, uvedené v nařízení vlády ČR.

d) V případě, že pravidla a nařízení vlády ČR pouze znemožní klientu/ce účast na lekci, postupuje se dle bodu 5.a).

e) V případě, že klient/ka není schopen/schopna či odmítá na místě prokázat náležitosti v bodě 7.c), což způsobí absenci na lekci, postupuje se dle bodu 5.a).

8. Podmínky ochrany osobních údajů

a) Správcem osobních údajů je majitel stránek:
Jan Bujnovský, IČ 07390220.

b) Osobní údaje, které nám sami poskytnete, zpracováváme pouze za účelem nákupu služeb, uplatnění vašich i našich práv a právních nároků, a souhlasu s uvedenými podmínkami spolupráce.

c) Poskytnuté osobní údaje neuchováváme nikde na tomto webu ani na straně poskytovatele webhostingu.

d) Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám.

e) Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu spolupráce.

f) Vaše osobní údaje uchováváme do té doby, dokud nedojde k ukončení spolupráce, nejsou již aktuální, nebo v případě vystavených faktur po dobu 10 let v souladu s příslušnými právními předpisy.

9. Souhlas s podmínkami

a) Každý/á klient/ka, starší 18 let, poskytnutím své emailové adresy automaticky souhlasí s uvedenými podmínkami a pravidly a potvrzuje, že je s nimi obeznámen/a, četl/a je a naplno jim rozumí.

b) Za každého/každou klienta/ku mladší/ho 18 let jedná zákonný zástupce, který poskytnutím své emailové adresy automaticky souhlasí s uvedenými podmínkami a pravidly a potvrzuje, že je s nimi obeznámen, četl je a naplno jim rozumí.

c) V případě jakýchkoli osobních či právních stížností na trenéra, majitele stránek, lekce, ceny nebo pravidla se bude primárně nahlížet do těchto podmínek a pravidel, a bude tak následně podle nich jednáno.

d) Každé/mu klientu/klientce bude na jí/m poskytnutou emailovou adresu zaslána kopie podmínek a pravidel.

e) V případě jakýchkoli změn bude na poskytnutou emailovou adresu zaslána kopie stávajících a nových podmínek a pravidel.

* veškeré ceny na webových stránkách jsou uváděny v CZK
** platnost podmínek od 13.2.2022
Původní pravidla platná od 30.8.2021 >>

Translate »