1. Práva a povinnosti klienta

a) Klient má právo kdykoli odstoupit od spolupráce s trenérem.

b) Klient má právo požádat o změnu termínu sjednané lekce, nebo o její plné odložení či zrušení.

c) Klient má povinnost neprodleně a bezprostředně bez jakýchkoli odkladů (pokud je to ve fyzických možnostech a schopnostech klienta a zároveň se nejedná o porušení předpisů a zákonů) informovat trenéra telefonicky, nebo (v případě, že trenér na volání neodpovídá) pomocí esemes zprávy, a to na následující uvedené telefonní číslo

607 268 211

, ve všech situacích a případech, které vedou ke zrušení sjednané lekce, například:

nemoc,
zaspání,
opomenutí,
prodloužená nebo jinak nepříznivě upravená pracovní doba,
dopravní nehoda či zácpa na trase při cestě na trénink,
dovolená,
ukončení spolupráce,
jiné osobní nebo rodinné důvody,
a jiné,

a to ihned a bez odkladu po zjištění těchto skutečností.

d) Klient má povinnost uhradit každou sjednanou lekci v plné výši dle stávajícího ceníku uvedenému na úvodní stránce tohoto webu, a to v případě, že ohlásí jakoukoli skutečnost uvedenou z bodů 1.a), 1.b), nebo 1.c) v termínu kratším než 24 hodin před termínem sjednané lekce bezprostředně navazující na tuto skutečnost, nebo pokud k ohlášení nedošlo vůbec a sjednaná lekce bez přítomnosti klienta přesto proběhla, nebo pokud není uvedeno jinak.
Zda bylo ohlášení v termínu delším nebo kratším než 24 hodin před termínem sjednané lekce určuje časový štítek přijaté esemes zprávy, nebo časový štítek úspěšně přijatého telefonního hovoru na telefonním přístroji trenéra.
Za případné časové prodlevy mezi časovými štítky na zařízení klienta a trenéra nevede trenér zodpovědnost.
Klient má v takové situaci právo vidět časový štítek své esemes zprávy, nebo svého úspěšně přijatého telefonního hovoru na zařízení trenéra a trenér má povinnost žádosti vyhovět.

e) Klient má povinnost dodržovat řád chování a veškerá bezpečnostní opatření všech vnitřních prostor uvedené v místě tréninku.

f) Klient má povinnost dodržovat rady a doporučení trenéra během společné lekce.

g) Klient má povinnost řádně odměnit trenéra za jeho práci a čas, a to dle stávajícího ceníku uvedenému na úvodní stránce tohoto webu.

2. Práva a povinnosti trenéra

a) Trenér má právo kdykoli odstoupit od spolupráce s klientem.

b) Trenér má právo kdykoli změnit termín lekce, a nebo ji úplně zrušit.

c) Trenér má právo být za svou práci a čas řádně odměněn, a to dle stávajícího ceníku uvedenému na úvodní stránce tohoto webu.

d) Trenér má právo měnit délku lekcí a začátek a konec lekce dle potřeby.

e) Trenér má povinnost nabídnout za zrušenou lekci náhradní termín, pouze pokud je to v jeho fyzických a časových možnostech.

f) Trenér má povinnost neprodleně a bezprostředně bez jakýchkoli odkladů, pokud je to v jeho fyzických a časových možnostech, informovat klienta telefonicky, nebo (v případě, že klient na volání neodpovídá) pomocí esemes zprávy, o případné změně termínu lekce, nebo o jejím úplném zrušení, a to na telefonní číslo uvedené klientem při registraci.

g) Trenér má povinnost informovat klienta o všech rizicích a nebezpečích, která mohou během společného tréninku nastat, aby se mohl klient sám na základě svobodné vůle rozhodnout, zda chce v tréninku pokračovat.
Trenér však nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli zranění, která si klient během společného tréninku samostatně přivodí.

3. Platby a předplacené balíčky

a) Výše všech plateb odpovídá stávajícímu ceníku uvedenému na úvodní stránce tohoto webu.

b) Uvedené ceny předplacených balíčků (5, respektive 10 lekcí) platí pouze pro klienty se zájmem o pravidelné lekce každý týden, a to v počtu minimálně jedné lekce týdně.
Součástí těchto předplacených balíčků je garantovaný pravidelný termín (den a čas), na kterém se spolu s klientem dohodneme před uhrazením plné ceny za balíček.
Předplacené balíčky mají omezenou dobu platnosti, která se rovná součinu týdnů a počtu lekcí na balíček v případě minimálního počtu jedné lekce na týden, což se rovná 5, respektive 10 týdnů, pokud není uvedeno jinak, s počátkem v první lekci.
Součástí každého předplaceného balíčku (platí společně pro 5 i 10 lekcí) je také možnost zrušit jednu libovolnou lekci v termínu kratším než 24 hodin předem, aniž by byla tato lekce stržena.
Zaplacená částka za balíčky je nevratná.

c) Jednorázové lekce nemají žádný benefit

4. Pozastavení a ukončení spolupráce

a) Pozastavení lekcí ze strany klienta v případě dovolené, dlouhodobé nemoci nebo pracovní cesty je na individuální domluvě.
V případě, že se po uplynulé domluvené době klient neozve, se začnou lekce z předplatného balíčku strhávat za každou standardně domluvenou lekci, jako by proběhla, a to až do úplného vyčerpání předplacených lekcí.

b) Pozastavení lekcí ze strany trenéra automaticky posouvá platnost lekcí z předplacených balíčků za každou lekci, po kterou je trenér nepřítomný, přesně o jednu lekci dle domluvených termínů.
Jakmile je trenér opět přítomen, začíná se platnost předplacených lekcí krátit běžným způsobem dnem jeho návratu.

c) V případě, že klient ukončuje spolupráci s trenérem a má předplacený balíček a v něm nevychozené lekce, platí ty samé podmínky jako v bodech 1.c), 1.d) a 3.b).
V případě, že klient ukončuje spolupráci s trenérem a neměl předplacený žádný balíček, platí ty samé podmínky jako v bodech 1.c) a 1.d).

d) V případě, že trenér ukončuje spolupráci s klientem, který má předplacený balíček a v něm nevychozené lekce, vrátí trenér zůstatek nevychozených lekcí v podobě finanční částky odpovídající zbývajícím lekcím na bankovní účet uvedený klientem.
V případě, že trenér ukončuje spolupráci s klientem, který nemá předplacený žádný balíček, platí ty samé podmínky jako v bodech 2.b) a 2.f).

5. Podmínky ochrany osobních údajů

a) Správcem osobních údajů je majitel stránek:
Jan Bujnovský, IČ 07390220.

b) Osobní údaje, které nám sami poskytnete, zpracováváme pouze za účelem nákupu služeb, uplatnění vašich i našich práv a právních nároků, a souhlasu s uvedenými podmínkami spolupráce.

c) Poskytnuté osobní údaje neuchováváme nikde na tomto webu ani na straně poskytovatele webhostingu.

d) Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám.

e) Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu spolupráce.

f) Vaše osobní údaje uchováváme do té doby, dokud nedojde k ukončení spolupráce, nejsou již aktuální, nebo v případě vystavených faktur po dobu 10 let v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. Souhlas s podmínkami

a) Každý klient, starší 18 let, odesláním níže uvedeného formuláře “Dospělý” souhlasí s uvedenými podmínkami a pravidly a potvrzuje, že je s nimi obeznámen, četl je a naplno jim rozumí.

b) Za každého klienta mladšího 18 let odešle zákonný zástupce formulář “Nezletilý”, jehož odesláním souhlasí s uvedenými podmínkami a pravidly a potvrzuje, že je s nimi obeznámen, četl je a naplno jim rozumí.

c) V případě jakýchkoli osobních stížností na trenéra, lekce, ceny nebo pravidla se bude primárně nahlížet do těchto podmínek a pravidel, a bude tak následně podle nich jednáno.

* veškeré ceny na webových stránkách jsou uváděny v CZK
** platnost podmínek od 30.8.2021

Translate »