1. Práva a povinnosti účastníka workshopu

Účastník workshopu (dále jen účastník)

a) má právo kdykoli požádat o přerušení nebo ukončení účasti
b) má na vyzvání lektora workshopu (dále jen lektora) povinnost prokázat se platnou registrací
c) má ve všech situacích a případech, které vedou v den konání workshopu k opoždění či k úplnému zrušení účasti,

například:

nemoc,
zaspání,
opomenutí,
prodloužená nebo jinak nepříznivě upravená pracovní doba,
dopravní nehoda či zácpa na trase při cestě na workshop,
dovolená,
jiné osobní nebo rodinné důvody,
a jiné

povinnost informovat o této situaci lektora, a to neprodleně a bezprostředně bez jakýchkoli odkladů (pokud je to v jeho fyzických možnostech a zároveň se nejedná o porušení předpisů a zákonů) telefonicky, nebo (v případě, že lektor na volání neodpovídá) pomocí textové zprávy, na telefonní číslo:

+420 607 268 211

a) má v případě, že svou účast na workshopu ruší v jiném termínu než v den jeho konání, povinnost informovat o této situaci pořadatele workshopu, a to pomocí zprávy na emailovou adresu:

j.bujnovsky@email.cz

d) má povinnost dodržovat řád chování a veškerá bezpečnostní opatření všech vnitřních prostor uvedené v místě probíhajícího workshopu
e) má povinnost dodržovat rady a doporučení lektora

2. Práva a povinnosti lektora

Lektor

a) má právo zamezit jakoukoli účast na workshopu účastníku bez platné registrace
b) má povinnost informovat účastníky o všech rizicích a nebezpečích, která mohou nastat, aby se mohl každý sám na základě svobodné vůle rozhodnout, zda chce pokračovat
c) nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli zranění, které si účastník během workshopu samostatně přivodí

3. Platby za workshopy

a) Výše platby odpovídá ceně uvedené u příslušného workshopu.

b) Veškeré platby jsou prováděny pouze na bankovní účet uvedený ve zprávě, která každému registrovanému účastníku přijde na emailovou adresu.

c) Pouze řádně uhrazená platba v plné výši a lhůtě se považuje za platnou registraci.

d) Bez řádně uhrazené platby v plné výši a lhůtě se účastník automaticky vyřazuje z registrace a jeho místo bude nabídnuto dalšímu zájemci.

4. Storno a vrácení platby

a) Při zrušení účasti více jak 14 dní před konáním workshopu se vrací úplná částka na tentýž účet, ze kterého přišla platba.

b) Při zrušení účasti v rozmezí 7 – 14 dní před konáním workshopu je storno poplatek 50%. Zbylá částka se vrací na tentýž účet, ze kterého přišla platba.

c) Při zrušení účasti v termínu kratším jak 7 dní před konáním workshopu je storno poplatek 100%.

5. Zrušení workshopu

a) V případě, že pořadatel zruší workshop před termínem jeho konáním, ale ne v den jeho konání, provede tak pomocí zprávy na emailovou adresu uvedenou při registraci. Každému účastníku, který již provedl platbu, bude do čtrnácti dnů od zrušení workshopu zasláno 100% ze zaplacené částky, a to na tentýž bankovní účet, ze kterého přišla platba.

b) V případě, že lektor zruší workshop v den jeho konání, provede tak pomocí textové zprávy na telefonní číslo uvedené při registraci, a to neprodleně a bezprostředně bez jakýchkoli odkladů (pokud je to ve fyzických možnostech a schopnostech lektora a zároveň se nejedná o porušení předpisů a zákonů). Následně zašle pořadatel zprávu o zrušení workshopu na emailovou adresu uvedenou při registraci. Každému účastníku bude do čtrnácti dnů od zrušení workshopu zasláno 100% ze zaplacené částky, a to na tentýž bankovní účet, ze kterého přišla platba.

c) Lektor workshopu, majitel stránek ani pořadatel workshopu nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli případnou finanční újmu či ztrátu vynaloženou právě a kvůli příslušnému workshopu, například za částku vynaloženou na městskou dopravu, státní dopravu, pohonné hmoty, parkování, stravování, ubytovaní a jiné.

6. Covidová pravidla

a) Jelikož se pravidla a nařízení vlády ČR ohledně testování, očkování a vstupu do provozovny mohou před konáním workshopu změnit, bude pořadatel registrované účastníky o případné změně informovat pomocí textové zprávy na emailovou adresu uvedenou při registraci.

b) Pořadatel nemůže zasahovat do chodu provozovny, ve které workshop probíhá, ani jinak ovlivnit pravidla a nařízení vlády ČR ohledně testování, očkování a vstupu do provozovny.

c) Pořadatel, lektor a personál provozovny mají v případě pravidel a nařízení vlády ČR ohledně testování, očkování a vstupu do provozovny právo žádat o předložení platného certifikátu o očkování, potvrzení o prodělání nemoci ve lhůtě 180 dní, test nebo jiné, uvedené v nařízení vlády ČR.

d) V případě, že pravidla a nařízení vlády ČR pouze znemožní některým účastníkům účast na workshopu, postupuje se dle náležitostí uvedených v bodech 4.a), 4.b) a 4.c).

e) V případě, že účastník není schopen či odmítá na místě prokázat náležitosti uvedené v bodě 6.c), má pořadatel workshopu, lektor nebo personál provozu právo zamezit jakoukoli účast na workshopu a postupuje se dle náležitostí uvedených v bodě 4.c).

f) V případě, že pravidla a nařízení vlády ČR zapříčiní zrušení workshopu, bude pořadatel postupovat dle náležitostí v bodech 5.a), 5.b) a 5.c).

7. Podmínky ochrany osobních údajů

a) Správcem osobních údajů je majitel stránek:
Jan Bujnovský, IČ 07390220.

b) Veškeré osobní údaje, které nám sami poskytnete, zpracováváme pouze za účelem nákupu a zkvalitnění služeb, uplatnění vašich i našich práv a právních nároků, souhlasu s uvedenými podmínkami spolupráce, a k zasílání dotazníků spokojenosti.

c) Veškeré poskytnuté osobní údaje neuchováváme nikde na tomto webu ani na straně poskytovatele webhostingu.

d) Veškeré poskytnuté osobní údaje nepředáváme třetím osobám.

e) Veškeré poskytnuté osobní údaje zpracováváme po celou dobu spolupráce.

f) Veškeré poskytnuté osobní údaje uchováváme do té doby, dokud nedojde k ukončení či přerušení spolupráce, pokud nejsou již aktuální, nebo v případě vystavených faktur po dobu 10 let v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Souhlas s podmínkami

a) Každý účastník, starší 18 let, společně s registrací na příslušný workshop souhlasí se všemi podmínkami a pravidly uvedenými na této stránce a potvrzuje, že je s nimi obeznámen, četl je a naplno jim rozumí.

b) Účastníka mladšího 18 let registruje na příslušný workshop jeho zákonný zástupce, který odesláním registrace souhlasí se všemi podmínkami a pravidly uvedenými na této stránce a potvrzuje, že je s nimi obeznámen, četl je a naplno jim rozumí.

c) V případě jakýchkoli osobních či právních stížností na lektora, majitele stránek či pořadatele workshopu, cen nebo pravidel uvedených na této stránce se bude primárně nahlížet do podmínek a pravidel na této stránce a souhlasu s nimi, a bude tak následně podle nich jednáno.

* veškeré ceny na webových stránkách jsou uváděny v CZK
** platnost všech bodů uvedených na této stránce od 17.11.2021

Translate »